Upozornění Předprodej vstupenek ukončen. Zbytek vstupenek bude dostupný na místě za 600,- Kč
logo-bile-male

I.                   Základní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související

s navštěvováním kulturních a společenských akcí pořádaných pořadatelem mezi

klientem, účinkujícími, partnery s promo akcemi, pořadateli a prodejci.


Pořadatel:
Zdeněk Pohl,
Hruborohozecká 107,
Turnov 511 01.2.      Klientem je kterákoli fyzická osoba, která uzavře smlouvu některým z následujících způsobů:

a)      zakoupením vstupenky online

b)      nabytím vstupenky jiným způsobem než uvedeným pod bodem a), b).

Uzavřením smlouvy bod bodem a ), b) klient potvrzuje, že se seznámil s těmito

obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

3.      Účinkujícím, partnerem, pořadatelem a prodejcem je kterákoli fyzická či právnická

osoba, která uzavře smlouvu s pořadatelem na pořádání kulturních a společenských

akcí.

4.      Uzavřená smlouva s klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu

ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže klient odstoupit

od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo

obchodní prostory.

 

II. Termíny a místo konání, vyhrazení práva změn akcí

1.      Termíny a místa konání akcí jsou zveřejněny na internetových stránkách

„www.turnovskepoharky.cz“. Doba od uzavření smlouvy do skončení akce je zároveň dobou,

po kterou smlouva zavazuje smluvní strany.

2.      Ve výjimečných případech je možnost změnit čas, místo a program konání akce. Tuto

změnu je nutno oznámit bez zbytečného odkladu na internetových stránkách

www.turnovskepoharky.cz či jiným způsobem, tak aby klient, účinkující, partner, pořadatel či

prodejce měli možnost seznámit se změnou. Změna místa, času nebo programu konání

akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace.

3.      Neúčast klienta na akci nezakládá nárok na jakoukoli kompenzaci.

 

III. Přístup na akce, provozní a bezpečnostní pravidla

1.      Vzhledem k tomu, že pořádané akce jsou svojí povahou kulturní, společenské je

povinností respektovat provozní řád a provozní podmínky vlastníků objektů, pozemků,

a to zejména:

          respektovat pokyny pracovníků (organizátorů) viditelně označených identifikační kartou či jiným viditelným označením pořadatel

          respektovat zákaz parkování na trávnících a komunikacích určených k zabezpečení pořádané akce

          respektovat zákaz přemísťování laviček, nádob a pytlů na odpadky

          neodhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

          respektovat nutnost zachování čistoty kolem stánků a jiných provozů a prostoru pro účinkování a nepořádek související s jejich provozem na vyzvání uklidit, zajistit si potřebný dostatek vhodných nádob, pytlů na odpad;

          nevylepovat žádné reklamní plakáty na objekty, na odpadní nádoby

          neznečišťovat komunikace

          neničit či jakkoli poškozovat technická zařízení, vybavení stánků, sanitární zařízení

          nepoškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu.

 

2.      Do prostor pořádání akce je zakázáno vnášet zejména:

          zbraně jakéhokoli druhu, jakož předměty, které lze jako zbraň označit/použít (nůžky, skleněné nádoby, pyrotechniku);

          omamné, návykové nebo toxické látky;

          neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek;

          vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné hořlavé látky

 

3.      Do prostor pořádání akce je zakázáno vstupovat zejména:

          se psy bez vodítka

          do míst, které nejsou určeny pro klienty;

          s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

 

IV. Pořizování audiovizuálních a zvukových záznamů

1.      Na pořádané akci mohou být pořadateli pořizovány audiovizuální záznamy –především fotografie a videa.

2.      Klient, účinkující, partner, pořadatel a prodejce uzavřením smlouvy specifikované v čl. I těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že záznamy zachycující klienta, účinkující, partnera, pořadatele a prodejce a mohou být následně užívány na internetových stránkách www.turnovskepoharky.cz nebo použity na jiných propagačních materiálech.

3.      Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi, účinkujícím, partnerům, pořadatelům a prodejcům odměna ani jiná náhrada.

 

V. Platební podmínky

1.      Aktuální ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny na internetových stránkách na www.turnovskepoharky.cz. Pořadatel není plátce DPH, tzn. Ceny jsou na eshopu konečné pro všechny zákazníky.

2.      Cena za vstupenku je splatná při zakoupení vstupenky, a to výhradně bankovním převodem na účet pořadatele uvedené v emailu s potvrzením nákupu vstupenek.

3.      Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty, krádeže či zneužití vstupenky, nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta žádná kompenzace.

 

VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

1.      Klient, účinkující, partner, pořadatel a prodejce je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním či jednáním ostatním návštěvníkům akce či třetím osobám v plné výši. Především jsou odpovědní za škodu způsobenou na objektech, pozemcích, movitých

věcech ve vlastnictví třetích osob.

2.      Pořadatel neodpovídá za případná zranění klienta, účinkujících, partnera, pořadatele a prodejce (např. vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (např. roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem během pořádané akce.

3.      Účast na akcích je dobrovolná a klient, účinkující, partner, pořadatel a prodejce se jich účastní na vlastní riziko.

4.      Pořadatel neodpovídá za právní skutečnosti spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu např. epidemie, živelní pohroma, stávka, teroristický útok.

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.      Pokud některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto obchodních podmínek jako celku.

2.      Nestanoví-li písemné ujednání mezi smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.      Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023